Metodika

Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS obsahuje údaje o výskytu cévnatých rostlin, tj. kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných rostlin, primárně z území Severomoravského kraje, ale také z ostatních oblastí České republiky.

1. PROJEKT, ZDROJ
2. SÍDLO
3. LOKALITA
4. NÁLEZY NA LOKALITĚ


1. PROJEKT, ZDROJ

Do ND MSP ČBS se ZAPISUJÍ především nálezová data z těchto ZDROJŮ:

* Terénní zápisky jednotlivých nálezců
* Nálezy publikované v regionální literatuře
* Nálezy obsažené v manuskriptech nálezců


V ND MSP ČBS se uvádí vždy povinně u každého nálezu Zdroj a Projekt.

PROJEKTEM se rozumí primárně Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS (ND MSP ČBS).

Uživatel NESMÍ přidávat bez vědomí správce databáze nové projekty. Po dohodě se správcem databáze je možné zařadit i jiné projekty.ZDROJEM se rozumí jakýkoli zdroj nálezových dat.

Zdroj terénních zápisků je nutno formálně citovat takto:

Příklad zdroje: Novák J. (2014): Terénní zápisky 2014

V kolonce Autoři SE VŽDY ZAPISUJE do databáze nejprve Příjmení a potom zkratka Jména!

Zdroj nálezů publikovaných v regionální literatuře je nutno formálně citovat takto:

Příklad zdroje:Dvořák V. (2014): Severní svahy vrchu Staškov – floristicky pestrá lokalita Moravskoslezských Beskyd. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3: 34–38.

V kolonce Autoři SE VŽDY ZAPISUJE do databáze nejprve Příjmení a potom zkratka Jména!

Zdroj nálezů publikovaných v regionální seriálové literatuře je nutno formálně citovat takto:

Příklad zdroje: Brandová B. (2014): Salix rosmarinifolia L. – In: Plášek V. & Cimalová Š. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 63: 78.

V kolonce Autoři SE VŽDY ZAPISUJE do databáze nejprve Příjmení a potom zkratka Jména!

V kolonce Název se zapíše celý název v tomto formátu: Salix rosmarinifolia L. – In: Plášek V. & Cimalová Š. [eds], Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VII.

2. SÍDLO

Struktura Pojmenovaného místa (sídla) je v databázi používána ve formátu "část obce - obec - okres - stát".

Příklad: Straník - Nový Jičín - Nový Jičín - Česká republika

Nejbližší sídlo se zadává tak, aby bylo nejblíže dané lokalitě.

Uživatel NESMÍ přidávat do seznamu nové Pojmenované místo. V případě, že uživatel nenalezne sídlo v seznamu sídel, kontaktuje správce databáze s požadavkem o zadání nového sídla.


3. LOKALITA

Lokalitu popisujeme dle zavedených botanických zvyklostí.

Příklad: Nad Dolním Mlýnem, paseka v lese, 1,4 km JV kostela v obci

Vzdálenost vždy vztahujeme k určitému přesně definovanému bodu, buď středu dané části obce nebo ke konkrétnímu místu uvedenému v popisu lokality.

Při popisu Lokality se snažíme o maximální výstižnost, stručnost a přesnost!


4. NÁLEZY NA LOKALITĚ

DATUM

Datum zapisujeme primárně ve formě D.M.RRRR (den.měsíc.rok)

Příklad: 1.9.2014


Datum zapisujeme (když neznáme přesný den) ve formě M.RRRR (měsíc.rok)

Příklad: 9.1980


Datum zapisujeme (když neznáme přesný den a měsíc) ve formě RRRR (rok)

Příklad: 1890

POČETNOST

Do záznamu početnost zapisujeme přesný počet nebo početnost v těchto intervalech:
1-10
11-25
26-50
51-100
101-250
>250
1-250
251-500
501-1000
1001-2500
2501-5000
5001-10000
>10000

STATUS NÁLEZU

U každého nálezu je povinným polem k vyplnění "Status nálezu".

Statusem nálezu se rozumí možnost zadání, zda se jedná podle názoru autora nálezu o nový nález nebo ověřený nález. Přednastavená je možnost Není známo, pakliže si není autor nálezu jist. Status nálezu je jen subjektivním pohledem autora na daný nález a není nikterak závazný. Autoři jsou povinni dbát o maximální správnost posouzení statusu nálezu a v případě, že si nejsou zcela jisti, je nutné ponechat možnost "Není známo".

Účelem statusu nálezu je upozornit další uživatele na možný nový nebo ověřený nález.

1. ZADÁNÍ NOVÉ LOKALITY
2. ZADÁVÁNÍ NÁLEZŮ

1. ZADÁNÍ NOVÉ LOKALITY

Před zadáním nové lokality musíme mít na paměti, že musíme mít obecně zadané Zdroj a Nálezce, protože tyto hodnoty jsou požadovány při zápisu nálezu a vybírají se z připraveného seznamu. Zdroj a Nálezce založíme pouze jednou v hlavním menu a pak již jen vybíráme z nastavených hodnot. VŽDY ZKONTROLUJEME, zda již není Zdroj a Nálezce zadán, pakliže ano, nezadáváme je vícekrát!! Bude totiž již připravený v seznamech!

Novou lokalitu zadáme v menu Lokality - Nová. Po kliknutí na Nová se zobrazí formulář nové lokality:

Zadáme Zeměpisné souřadnice. Můžeme zadat souřadnice ručně ve stanoveném formátu (např. 49:35:53.1 - tj. mezi čísly používáme dvojtečku /:/ a tečku /./ jak je ve vzoru!!), nebo lépe pomocí mapového pokladu, na který se dostaneme přes tlačítko , kdy se zobrazí mapa ČR na mapovém podkladu mapy.cz:

Mapu si přiblížíme a klikneme do mapy a tím vybereme polohu. Můžeme přepínat mezi mapou obecnou-ortofoto-turistickou. Tlačítkem "Uložit" polohu přeneseme do formuláře Nová lokalita.

Ve formuláři Nová lokalita se automaticky vyplní Nadmořská výška, Pole síťového mapování, Fytochorion a nejbližší Pojmenované místo. Tato data můžeme zkontrolovat případně opravit.

Povinně musíme dále ručně vyplnit Přesnost souřadnic a Lokalitu.

Povinné údaje jsou označeny červeným orámováním.

POZOR!! Při excerpci dat, kdy nejsou známy přesné souřadnice a/nebo nadmořská výška lokality, se uvede do políčka "Poznámka" tento text: GPS a n.v. odečteny odhadem při excerpci do dtb.Novou lokalitu uložíme tlačítkem "Uložit a nálezy".

Tím se přesuneme na kartu Nálezy na lokalitě a můžeme začít vyplňovat nálezy.

 

 

2. ZADÁVÁNÍ NÁLEZŮ

Nový nález zadáme v kartě Nálezy na lokalitě. Zde vyplníme povinně (opět povinná data k vyplnění jsou označena červeným orámováním) Taxon, Nálezce, Datum, Zdroj, Projekt a Status nálezu. Ostatní informace nejsou povinné (nicméně jsou doporučené k vyplnění, pakliže je nálezce zná či chce uvést).

Nejprve vybereme se seznamu Taxon. To provedeme tak, že stačí napsat první písmena taxonu. Např. pro Veronica persica, napíšeme ver per a našeptávač zobrazí ze seznamu druhy, které přicházejí v úvahu, v tomto případě Veronica persica a Veronica peregrina. Ze seznamu pak vybereme Veronica persica.

Dalším povinným políčkem je Nálezce. Vybereme jej zadáním prvních písmen příjmení a našeptávač zobrazí ze seznamu nálezce, kteří přicházejí v úvahu. Ze seznamu pak vybereme požadovaného nálezce.

Dalším povinným políčkem je Datum. Zadáme datum buď ručně nebo z kalendáře. V případě, že zadáváme jen datum dne vyplníme první políčko (červeně orámované), v případě, že chceme uvést datum od-do vyplníme i políčko "Datum do".

Dalším povinným políčkem je Zdroj. To provedeme tak, že stačí napsat první písmena Zdroje. Např. pro Kocián P. (2015): Terénní zápisky 2015, napíšeme ter 2015 a našeptávač zobrazí ze seznamu zdroje, které přicházejí v úvahu. Ze seznamu pak vybereme náš zdroj.

Dalším povinným políčkem je Projekt. To provedeme tak, že stačí napsat první písmena Projektu. V našem případě se jedná o projekt Nálezová databáze MSP (má zkratku ND MSP ČBS), napíšeme nd a našeptávač zobrazí ze seznamu projekty, které přicházejí v úvahu. Ze seznamu pak vybereme náš zdroj - ND MSP ČBS.

Dalším povinným políčkem je Status nálezu. Ten je automaticky vyplněn výběrem "Není známo". Pakliže chceme status nálezu upřesnit můžeme vybrat z menu: Nový - Ověřený.

Můžeme samozřejmě vyplnit i nepovinná políčka: Kvalifikátor určení, Originální jméno, Početnost, Určil, Revidoval, Biotop, Poznámka, Herbář. Tato políčka jsou nepovinná a nemusí se vyplňovat, slouží k podrobnějšímu záznamu informací k nálezu - záleží vždy na Zapisovateli, zda chce podrobnosti zaznamenat.

 

 

TOPlist